Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Corina Bouweriks Fotografie (by Kaat)

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Corina Bouweriks Fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Corina Bouweriks Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Corina Bouweriks Fotografie naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (I) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Corina Bouweriks Fotografie in rekening gebracht, (II) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (III) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (IV) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij vergoed te worden.

 1. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Corina Bouweriks Fotografie op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Corina Bouweriks Fotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden zoals op de factuur staat vermeld, maar altijd binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan Corina Bouweriks Fotografie verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Corina Bouweriks Fotografie heeft verstrekt.

5.4 Indien Corina Bouweriks Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en daarom de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Corina Bouweriks Fotografie nog niet heeft voldaan of aan de andere kant nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Corina Bouweriks Fotografie dan ook.

 1. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk zal de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Corina Bouweriks Fotografie doen toekomen.

 1. Klachten

Klachten op het gebied van het geleverde werk zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Corina Bouweriks Fotografie worden meegedeeld. Corina Bouweriks Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 1. Opdracht

8.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

8.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Corina Bouweriks Fotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Corina Bouweriks Fotografie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Corina Bouweriks Fotografie in overeenstemming met de offerte.

8.3 Corina Bouweriks Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

8.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Corina Bouweriks Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Corina Bouweriks Fotografie is geretourneerd.

8.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Corina Bouweriks Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten, tenzij anders vermeld in de door beide partijen getekende offerte.

8.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Corina Bouweriks Fotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Corina Bouweriks Fotografie werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 1. Internet

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen mag de Wederpartij in geen geval werk van Corina Bouweriks Fotografie op Internet plaatsen.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Corina Bouweriks Fotografie.

 1. Licentie

11.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

11.2 Indien over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

11.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

11.4 Indien door Corina Bouweriks Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 1. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden

 1. Inbreuk op auteursrecht

13.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

13.2 Bij inbreuk komt Corina Bouweriks Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Corina Bouweriks Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

14.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

14.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

14.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding zondewr enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Aansprakelijkheid en rechten van derden

15.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

15.2 Corina Bouweriks Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Corina Bouweriks Fotografie of door hem ingeschakelde personen.

15.3 De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

15.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 1. Faillissement/surséance

Zowel Corina Bouweriks Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Corina Bouweriks Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 1. Rechts- en forumkeuze

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

17.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 1. Bruidsreportages

Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden en meer toegespitst op bruidsfotografie zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

18.1 Bij een opdracht tot het maken van een bruidsreportage geeft Corina Bouweriks Fotografie de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht uit te voeren.

18.2 Als Corina Bouweriks Fotografie door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren zal deze alles in het werk te stellen om een vervanger dan wel oplossing te vinden. Mocht er geen vervanger of oplossing worden gevonden dan is wederpartij geen betaling verschuldigd aan Corina Bouweriks Fotografie.

18.3 Bij de verplaatsing van de opdracht naar een andere datum, zal Corina Bouweriks Fotografie de opdracht op de nieuwe datum alsnog uitvoeren. Is het voor Corina Bouweriks Fotografie onmogelijk op de nieuwe vastgestelde datum de opdracht uit te voeren, dan is de wederpartij 25% van het totale orderbedrag verschuldigd aan Corina Bouweriks Fotografie.

18.4 Het aantal foto’s per onderdeel, de onderwerpen en de stijl en sfeer van fotografie worden bepaald door de Fotograaf. Er kan in geen geval sprake zijn van emotionele of financiële schade van wederpartij doordat er beelden van bepaalde situaties en/of momenten ontbreken volgens wederpartij.

18.5 Het auteursrecht op de foto’s berust bij de Corina Bouweriks Fotografie. De gemaakte foto’s mogen door Corina Bouweriks Fotografie worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio, reclamewerk, website, weblog en social media van Corina Bouweriks Fotografie of in het kader van een vakwedstrijd. Dit gaat wel in overleg met de wederpartij. De wederpartij mag voor privédoeleinden de geleverde digitale bestanden vrij gebruiken. Bij het plaatsen van beelden op internet (b.v. social media) zal er bij elk beeld een naamsvermelding bijgevoegd zijn in de vorm van bedrijfsnaam of de naam van de fotograaf. Bij commercieel gebruik van de bestanden moet eerst toestemming worden gevraagd aan Corina Bouweriks Fotografie door wederpartij. De wederpartij mag fotobestanden in geen geval doorgeven aan derden voor commercieel gebruik.

18.6 Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie. Corina Bouweriks Fotografie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade hieromtrent.

18.7 De digitale beeldbestanden blijven altijd eigendom van Corina Bouweriks Fotografie. Bij levering van digitale beeldbestanden worden JPG bestanden geleverd en in geen enkel geval RAW bestanden.

18.8 De selectie afdrukken die in het album (indien besteld) wordt verwerkt wordt door Corina Bouweriks Fotografie bepaald, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Eventuele wijzigingen in het album zoals de volgorde en aantallen van de foto’s kunnen in overleg veranderd worden. Het album kan op deze manier 1 x kosteloos veranderd worden, de volgende wijzigingen worden doorberekend tegen het uurtarief.

18.9 Mocht er op de trouwdag sprake zijn van een verkeersovertreding in geval van tijdnood of ontbreken van adressen waardoor er achter elkaar aan gereden dient te worden, is de geleden schade hiervan voor rekening van de wederpartij.

18.10 Indien er sprake is van kilometervergoeding zal dit duidelijk vermeld in de offerte en orderbevestiging staan. Parkeerkosten evenals entreekosten voor locaties op de trouwdag van de wederpartij zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

18.11 Betaling zal geschieden zoals overeengekomen in de offerte en orderbevestiging. In geen geval worden er digitale fotobestanden of albums geleverd voordat het totale orderbedrag is voldaan.

18.12 Maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de trouwdag van wederpartij zullen worden verzorgd door de wederpartij. Mocht er geen maaltijd zijn geregeld door wederpartij voor de fotograaf van Corina Bouweriks Fotografie zullen de kosten voor een maaltijd worden doorberekend aan de wederpartij.

18.13 Bij annulering van de opdracht door wederpartij is de wederpartij 25% verschuldigd aan Corina Bouweriks Fotografie, maar altijd een minimumbedrag van 250,00 euro per opdracht.

18.14 Bij een aanvraag voor een huwelijksreportage wordt niet automatisch een optie gegeven op de nog beschikbare datum. Als er om een optie wordt gevraagd wordt deze bij zeer hoge uitzondering afgegeven voor maximaal 1 week en zal deze schriftelijk door Corina Bouweriks Fotografie aan de wederpartij worden bevestigd.

18.15 Bij aanwezigheid van een (onprofessionele) videograaf is Corina Bouweriks Fotografie niet verantwoordelijk of schuldig als er momenten worden gemist omdat de videograaf in de weg loopt.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden d.d. 1 juni 2018

Corina Bouweriks Fotografie

1404 GT  Bussum

KvK50479849

BTW nr NL123074642B02